سوپروایزر

تعداد بازدید:۳۹۷۵۶

 

شرح وظایف سوپروایزر بالینی براساس اصول مدیریت بشرح زیر می‌باشد:

۱- کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری
۲- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی درمانی توانبخشی
۳- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی‌های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین
۴- ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری
۵- مشارکت و همکاری در برنامه ریزی‌های آموزشی کارکنان، دانشجویان، مددجویان / بیماران
۶- برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان / بیماران
۷- تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد....واحدهای ذیربط
۸- ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب درواحدهای ذیربط
۹- تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان مددجویان / بیماران، محیط و....) و اقدام جهت حل آنها
۱۰- مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانائی‌ها و نیازها در واحدها و شیفتهای مختلف
۱۱- ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد
۱۲- شرکت در برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روش‌های موثرتر
۱۳- شرکت در کمیته‌های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی، رفاهی، توانبخشی و...)
۱۴- تأمین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریت‌ها (تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات و...)
۱۵- هماهنگی درارجاع مددجو به خانواده، مرکز بهداشتی، درمانی، توانبخشی و...
۱۶- نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاری (رعایت مقررات اداری / رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و...)
۱۷- نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزرا مناسب (چک لیست و...)
۱۸- بازدید مستمر از واحدهای مرتبط بمنظور حصول اطمینان ازحسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق
۱۹- هدایت کارکنان در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقتبها
۲۰- ارائه راهنمایی‌های لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آنها
۲۱- مشارکت و همکاری درجهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی کارکنان جدید الورود با مقررات، خط مشی‌ها، شرح وظایف و...
۲۲- ثبت حوادث، وقایع غیرمترقبه، آمار (بیماران بد حال، پذیرفته شد، ترخیصی، فوت شده و....) وگزارش به مافوق
۲۳- ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردی، رفتارهای شغلی و اخلاقی
۲۴- همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق: حسابرسی کیفی / بررسی رضایتمندی مددجویان / بررسی رضایت مندی کارکنان
۲۵- همکاری و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه‌های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری
۲۶- همکاری و مشارکت درارزشیابی برنامه‌ها و خط مشی‌های مدون، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده
۲۷- کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و....
۲۸- انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

 

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۳۹۷