راهنمای طبقات

تعداد بازدید:۱۲۲۷

طبقه همکف:

بخش داخلی / ‏‬جراحی عمومی / ‏اعصا‬و روان / CCU‬ /‏‬ اورژانس /‏‬ آزمایشگاه /‏‬ رادیولوژی /‏‬داروخانه /‏‬ دیالیز

طبقه اول: 

حوزه ریاست / ‏‬ دفتر سوپروایزری / ‏‬اتاقهای عمل / ‏‬ ICU / بخش جراحی زنان /‏‬بخش اطفال /‏‬ بخش زایمان /‏‬ بخش نوزادان /‏‬ امور اداری و پشتیبانی /‏‬نمازخانه /‏‬ آشپزخانه

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۳۹۵